algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

JeP! gevestigd aan Meerdijk 63 5144 NL Waalwijk, KVK-nummer 91551706

Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een overeenkomst aangaat met JeP! resp. een order plaatst bij JeP!

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JeP! en Wederpartij, waarop JeP! Deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en ook op overeenkomsten die daarna tot stand komen tussen JeP! en de Wederpartij, als en voor zover van deze voorwaarden niet door JeP! uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen JeP! en Wederpartij, voor de uitvoering waarvan JeP! een beroep doet op derden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Als één of meerdere bepalingen in deze Algemeen Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 5. De algemene voorwaarden van JeP! zijn vermeld op de website van JeP! en zijn daar te raadplegen of worden op aanvraag opgestuurd.
 6. De algemene voorwaarden van JeP! zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.
 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van JeP! zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. JeP! is slechts aan haar aanbieding(en) gebonden als de aanvaarding hiervan door Wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen door JeP! wordt bevestigd.
 3. In offertes c.q. orderbevestigingen van JeP! genoemde levertijden en andere genoemde termijnen in verband met de door JeP! te verrichten leveringen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft Wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor JeP! tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. orderbevestiging begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van JeP! automatisch voor nabestellingen.
 5. Elke klant die akkoord gaat met een order of via het B2B platform koopt gaat akkoord met onze algemene voorwaarden.
 6. Tenzij anders bepaald en overeengekomen mag koper niet zomaar de goederen via derden verhandelen.
 1. Levering van de goederen betreffende JeP! (dus geen toeleveranciers) geschiedt in Benelux franco afleveradres Wederpartij bij een netto factuurwaarde boven de Euro 200,-. JeP! zal bij orders met een netto factuurwaarde beneden EUR 200,- verzend- en vervoerskosten in rekening brengen. Bij bestellingen onder de Euro 150,- vervalt elk recht op eventuele kortingen. In het geval van levering van goederen onder de franco zullen verzendkosten in rekening worden gebracht.
 2. JeP! behoudt zich het recht voor zelf de wijze van transport en de wijze van verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 3. JeP! behoudt zich het recht voor om onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, wanneer dit naar haar oordeel gewenst of noodzakelijk is.
 4. Door JeP! opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 5. Het is JeP! toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Als de zaken in gedeelten worden geleverd, is JeP! bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding noch het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 8. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 9. Bij weigering van de afname of annulering van de order wordt 30% annuleringskosten doorbelast.
 10. Bij JeP! gekochte artikelen mogen alleen door de verkopende partij in hun winkel/webshop worden aangeboden. Het is niet toegestaan deze via andere partijen aan te bieden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met JeP!
 1. Indien door JeP! een model, sample of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts getoond of verstrekt te zijn bij wijze van indicatie: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 2. De Wederpartij is niet gerechtigd het model, sample of voorbeeld te verkopen dan wel voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor dit kennelijk werd verstrekt.

Ter zake van de door JeP! geleverde zaken zijn eventuele garantiebepalingen van JeP! uitsluitend van toepassing indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Garantie bepalingen vervallen wanneer er wijzigingen aan het product zijn aangebracht.

 1. Alle door JeP! geleverde zaken blijven het eigendom van JeP! totdat de koopprijs, eventueel vermeerderd met de rente en kosten, volledig is voldaan.
 2. Door de levering gaat het risico van de geleverde goederen over op de Wederpartij.
 3. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JeP! danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin JeP! haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JeP! zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht JeP! zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan JeP! te geven.
 1. De Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
  Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld mogen worden.
 2. Indien door de Wederpartij zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dan dient zij deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan JeP! te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan JeP!
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van JeP! aan JeP! worden geretourneerd.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in Euro, exclusief BTW, op basis van door JeP! gehanteerde minimum hoeveelheden, exclusief transportkosten.
 2. Het is JeP! toegestaan de prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes te verhogen, indien zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, materiaalkosten, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 3. Genoemde retailprijzen zijn altijd verkoop adviesprijzen.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op een door JeP! aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 2. De Wederpartij is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 3. Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 96 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zullen de vorderingen van JeP! en de verplichtingen van de Wederpartij jegens JeP! onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van de verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. In geval van niet tijdige betaling heeft JeP! het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van de Wederpartij op te schorten tot het moment waarop JeP! volledige betaling
  heeft verkregen van al hetgeen de Wederpartij op grond van het onderhavige artikel aan haar verschuldigd is, onverminderd haar recht tot buitengerechtelijke ontbinding van de op voornoemde opdrachten en bestellingen betrekking hebbende overeenkomst(en) op grond van het bepaalde in artikel 11.
 8. Indien er sprake is van een relatiekorting, quantumkorting of andersoortige korting, dan komt deze te vervallen bij niet tijdige betaling van het gehele verschuldigde bedrag, zoals vermeld onder artikel 10, lid 1.
 1. JeP! is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden:
  1. Indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
  2. Indien na het sluiten van de overeenkomst JeP! bekend wordt met omstandigheden, die JeP! goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
   Indien JeP! de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
 2. JeP! is in de in artikel 11 lid 1 genoemde gevallen, gerechtigd de betrokken overeenkomst(en) door middel van een buitengerechtelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JeP! op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien JeP! de nakoming van haar verplichtingen opschort, laat dit de overige aanspraken die JeP! tegenover de Wederpartij kan doen gelden onverlet.
 4. JeP! behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 1. Terzake van de door JeP! verkochte en geleverde zaken van derden draagt JeP! geen aansprakelijkheid tenzij bewezen wordt dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van JeP!
 2. De aansprakelijkheid van JeP! is beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.
 3. JeP! Is niet aansprakelijk als er door de koper wijzigingen zijn aangebracht aan het product.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JeP! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JeP! niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van JeP! daaronder begrepen.
 2. Ingeval van overmacht is JeP! gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de Wederpartij uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Indien JeP! bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden de betrokken factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. De rechtbank in het arrondissement Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten tussen JeP! en de Wederpartij of van geschillen, die daarmee verband houden, onverminderd het recht van JeP! geschillen voor te leggen aan de Rechter die op grond van Europese of internationale bevoegdheidsregels rechtsmacht heeft.
 1. JeP! werkt met een privacyverklaring waarin de verwerking van gegevens wordt beschreven. Deze is terug te lezen op onze website of kunnen op aanvraag worden toegestuurd.
 1. Op elke overeenkomst tussen JeP! en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.